Projektas Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000074524 „Įjunkime tvarumą“ (SOS – Switch on Sustainability)

          Įgyvendinimo laikotarpis 2022-07-01 – 2023-12-31.

          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje įgyvendinamas projektas, kurio tikslas yra didinti mokytojų ir mokinių informuotumą apie aplinkos tvarumą, atkreipiant dėmesį į būtinybę imtis veiksmų, įgyti žinių ir gerosios patirties lankantis užsienio mokymo institucijose.
          Mokytojai ir mokiniai ugdo tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos kompetencijas. Mobilumo projekto dalyviai dalinasi kontaktais, sudaro sąlygas tolesniam bendradarbiavimui ir skatina darnaus vystymosi procesą Rietavo gimnazijoje ir visoje Savivaldybėje.


UGDYMAS KARJERAI PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ

          Projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186
          Projekto trukmė 18 mėn.
          Projekto biudžetas 27 265,88 Eur
          Projektu skatinamas gyventojų užimtumas, sudarant sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių kompetencijų, darbo patirties ir verslumo įgūdžių, siekiant geresnės gyventojų padėties darbo rinkoje. Projektui keliami uždaviniai : savanorystės sampratos, požiūrio, vertybinio priėmimo, kaip savasties, ugdymas ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų motyvavimas ir įtraukimas į savanorišką veiklą organizacijose, jiems suteikiant kompetentingų savanorių - mentorių pagalbą. Tikslinė grupė: darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys.
          Apie projektą plačiau...


          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Įsijunk sportuojantį Rietavą“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0036. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-01 - 2021-05-31 Dotacija: 38420.00 Eur
          Projekto tikslas: Formuoti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo kultūrą.
          Apie projektą plačiau...


VYKDOMAS PROJEKTAS „MODERNIOS EDUKACINĖS ERDVĖS KŪRIMAS RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOJE“

          Rietavo savivaldybės administracija 2018 m. sausio 15 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-81-0002 „Modernios edukacinės erdvės kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje“ finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Rietavo savivaldybės biudžeto lėšomis. Visa projekto vertė – 115154 Eur.
          Projekto tikslas – pagerinti Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių gamtamokslinį ir technologinį raštingumą, sudarant sąlygas mokiniams atlikti praktikos, laboratorinius, tiriamuosius ir konstravimo darbus.

          Apie projektą plačiau...


          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto įgyvendinimo metu yra įgyta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Gimnazijai skirta mokymo priemonių ir įrangos komplektų 1–4 kl. už 3190 Eur ir 5–8 kl. už 8845 Eur.
          Projekto metu įgytos mokymo priemonės ir įranga leidžia modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

          Daugiau apie projektą www.vedlys.smm.lt


          Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija įgyvendina Erasmus + programos KA1 Mobilumo mokymosi tikslais projektą Nr.2019-1-LT01-KA101-060157 „Švietimo technologijų sprendimai mokykloje”. Įgyvendinimo laikotarpis 2019/06/01 – 2020/09/30. Dotacija 9 574 eur.
          Projekto veiklos orientuotos į pedagogų konkrečių kompetencijų, reikalingų Europos plėtros plano įgyvendinimui plėtojimą. Tai yra – mokymo(si) galimybių virtualioje erdvėje kūrimas, profesinio kompiuterinio raštingumo, dalykinių kompetencijų susijusių su ugdymo turinio kaita, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas, mokytojų įgalinimas noriai ir užtikrintai taikyti IKT įrankius visuose ugdymo lygiuose.
          Apie projektą plačiau...
          Atrankos kriterijai.
          Mobilumų datos.
          Veiklų tvarkaraštis.