Dokumentai

 1. Gimnazijos nuostatai.
 2. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas.
 3. 2019-2021 metų strateginis veiklos planas.
 4. 2021 metų veiklos planas.
 5. Darbo tvarkos taisyklės.
 6. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
 7. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
 8. Darbuotojų skatinimo tvarka.
 9. Gimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.
 10. Darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas.
 11. Supaprastintos pirkimų taisyklės.
 12. Priėmimo į Rietavo Lauryno Ivinskio gimnaziją tvarkos aprašas
 13. Mokinių elgesio taisyklės.
 14. Mokinio uniformos dėvėjimo nuostatai.
 15. Mokinių gimnazijos lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.
 16. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
 17. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.
 18. Naudojimosi biblioteka taisyklės.
 19. Dalyko, dalyko kurso ar modulio keitimo tvarka.
 20. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.
 21. Vykimo į ekskursijas ir kitus renginius tvarka. (dokumentai).
 22. Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.
 23. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių aprašas.
 24. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas.
 25. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.
 26. Mokinių maitinimo valgiaraštis.
 27. Elektroninio dienyno naudojimo tvarka.
 28. Mokinių/vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas.
 29. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.
 30. Vaiko gerovės komisijos veiklos tvarkos aprašas.
 31. Darbuotojų veiksmų mokiniui/vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinių/vaiko atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas.
 32. Mokinių/vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas.
 33. Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas.
 34. Naudojimosi riedutininkų aikštele taisyklės.
 35. Darbo su tėvais sistema.