Gimnazijos vizija, misija

 

          Vizija

 

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija – kurianti, mokymą(si) aktualizuojanti, saugi, bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti bendruomenė, kur atskleidžiami individualūs gebėjimai ir sėkmė paliečia kiekvieną.

 

          Misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas, sveikos gyvensenos įpročius, sudaryti motyvuojančią ugdymo(si) aplinką skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, savo veiklą grindžiant bendravimu ir bendradarbiavimu su Rietavo krašto bendruomene.

Gimnazijos etosas

Gimnazijoje sudaromos galimybės mokytojų kūrybiškumui, mokinių gebėjimams skatinti, pilietinei brandai formuoti, rengimui gyventi besikeičiančioje visuomenėje.

Gimnazijos veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Visi mūsų gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti kuriant gyvenimo normas bei sudarant veiklos planą. Gimnazijoje toleruojama nuomonių įvairovė, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui išreikšti savo nuomonę

Vertybės

·         Pagarba ir tolerancija.

·         Atsakomybė.

·         Bendruomeniškumas.

·         Saugumas (saugi emocinė ir fizinė aplinka).

Atributika

Vėliava

Daina mokyklai

Be tėviškės slenksčio, pastogės gimtos,

Yra ir antrieji namai,

Kur subėga vaikystė rugsėjo takais,

Kur sueina jaunystės keliai.

 

Čia skambučiai, čia linksmas balsų klegesys,

O tarp jų – ir rimtis ir tyla,

Kol rankutė maža išvedžioja raides,

Kol šnara ant suolo knyga.

 

Bėga metai greiti ir tu supranti,

Kad nieko brangesnio nebus,

Už mokyklos dienas, už šviesias svajones,

Už mokytojus, už draugus.

 

Be tėviškės slenksčio, pastogės gimtos,

Yra ir antrieji namai,

Kur šimtmečiais ėjos, eina ir eis,

Rietavo krašto vaikai.

 

Žodžiai – L. Petruškevičienės.

Muzika – A. Kerpės.